Xã Sử Pán mời thầu dự án 135 Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Sử Pán

– Địa chỉ:  Xã Sử Pán –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0912226406

2. Tên dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 năm 2012.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Sử Pán.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Gói thầu số 01 : “Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Sử Pán”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Sử Pán.

– Tên gói thầu: “Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Sử Pán”

– Nguồn vốn: Chương trình 135 năm 2012

–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng: 01 túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h30 ngày 20 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 07 năm  2012 tại Uỷ ban nhân dân xã Sử Pán.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: UBND xã Sử Pán.

– Địa chỉ:  Xã Sử Pán –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0912226406

Sa Pa, ngày  18  tháng 7 năm 2012

TM. UBND xã sử pán

Chủ tịch UBND

Đã ký

 Sùng A Lềnh