Ban QLDA thứ ba cấp nước Ninh Thuận mời thầu dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước và vệ sinh cho thị xã Phan Rang – Tháp Chàm

Ban QLDA thứ ba cấp nước tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu số B/08/NCB/NT10: Tuyến ống truyền tải, phân phối nước sạch và trạm bơm tăng áp thuộc Dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước và vệ sinh cho thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Dự án thứ ba cấp nước và vệ sinh các thị xã, thị trấn, vốn vay ADB số 1880-VIE(SF) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn vay ADB và vốn đối ứng.

Ban QLDA thứ ba cấp nước tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu số B/08/NCB/NT10: Tuyến ống truyền tải, phân phối nước sạch và trạm bơm tăng áp thuộc Dự án cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước và vệ sinh cho thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Dự án thứ ba cấp nước và vệ sinh các thị xã, thị trấn, vốn vay ADB số 1880-VIE(SF) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn vay ADB và vốn đối ứng.
Tên gói thầu: Gói thầu số B/08/NCB/NT10: Tuyến ống truyền tải, phân phối nước sạch và trạm bơm tăng áp.
Giá gói thầu: 45.630.567.865 đồng (bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm ba mươi triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn, tám trăm sáu mươi lăm đồng).
Nguồn vốn: Vốn vay ADB và vốn đối ứng.
Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
Phát hành HSMT: 7 giờ ngày 13-2-2009 đến khi đóng thầu.
Giá bán HSMT: 1.000.000 đồng/bộ
Ðóng thầu: 11 giờ ngày 5-3-2009.
Mở thầu: 13 giờ 30 phút ngày 5-3-2009.
Ðịa điểm bán HSMT: tại số 14 Tô Hiệu,  TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. ÐT: 068.3824732, Fax: 068.3820350,
Email: bqldant@hcm.vnn.vn.
Ban QLDA thứ ba cấp nước Ninh Thuận kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.