Huyện Trung Chải mời thầu chào hàng chương trình 135 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Trung Chải

– Địa chỉ:  Xã Trung Chải –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0973.634.660.

2. Tên dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 năm 2012.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Trung Chải.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Trung Chải

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Trung Chải.

– Tên gói thầu: “Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Trung Chải”

– Nguồn vốn: Chương trình 135 năm 2012.

–  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Phương thức chào hàng: 01 túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h30 ngày 30 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8  năm  2012 tại Uỷ ban nhân dân xã Trung Chải.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: UBND xã Trung Chải.

– Địa chỉ:  Xã Trung Chải –  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0973.634.660.

  

Sa Pa, ngày  27  tháng 7 năm 2012

TM. UBND xã sử pán

chủ tịch UBND

Đã ký

Châu A Phò