Mời chào hàng chương trình 135 năm 2012 – Xã Tả Van

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh                            

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Tả Van.

- Địa chỉ:  Xã Tả Van -  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai;

- Điện thoại: 0982.983.873.

2. Tên dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 năm 2012.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Tả Van.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Tả Van

B. Nội dung thông báo mời thầu:

Thông báo mời chào hàng

- Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Tả Van.

- Tên gói thầu: “Mua sắm máy móc, công cụ sản xuất chương trình 135 năm 2012 xã Tả Van”

- Nguồn vốn: Chương trình 135 năm 2012.

-  Hình thức chào hàng: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức chào hàng: 01 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h30 ngày 30 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8  năm  2012 tại Uỷ ban nhân dân xã Tả Van.

- Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: UBND xã Tả Van.

- Địa chỉ:  Xã Tả Van -  Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai;

- Điện thoại: 0982.983.873.

    

 

 

Sa Pa, ngày  27  tháng 7 năm 2012

TM. UBND xã Tả Van

chủ tịch UBND

Đã ký

 

 

 

Phan Mạnh Hoàng