Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long mời thầu thi công Xây lắp Trụ sở làm việc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP

 

– Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

– Tên gói thầu : Gói thầu thi công Xây lắp.

– Tên dự án : Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bình Tân, Vĩnh Long.

– Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển ngành.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

 – Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, ngày 25 tháng 7 năm 2012 đến trước 14 giờ, ngày 10 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT : Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long (Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long; Điện thoại: 070.3822855; Fax: 070.3823334).

– Giá bán 1 bộ HSMT : 1.000.000 đồng.

– Địa chỉ nhận HSDT : Số 05, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long.

– Thời điểm đóng thầu : 14 giờ, ngày 10 tháng 8 năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu : 210.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm mười triệu đồng), hình thức bảo đảm bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 8 năm 2012, tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long.

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.