Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại các huyện, thành phố tỉnh Lào Cai

Số : 925/SGD-ĐT-TBMT                          Lào Cai, ngày 20  tháng  7 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0203 840151; PAX: 0203 842 425

3. Tên dự: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Loại dự án:Dự án thuộc nhóm C:

4. Tên chủ đầu tư:  Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

5. Tên các gói thầu đăng ký thông báo mời thầu

            5.1. Gói thầu số 02: Thiết bị đồ chơi ngoài trời và thiết bị làm quen với máy vi tính cho các trường mầm non

            5.2. Gói thầu số 03 : Thiết bị dạy và học ngoại ngữ

            5.3. Gói thầu số 04: Thiết bị phòng tin học cho các trường THCS (trường có học sinh bán trú)

            5.4. Gói thầu số 05: Thiết bị phòng tin học cho các trường Tiểu học (trường có học sinh bán trú)

            5.5. Gói thầu số 06 Máy chiếu, bảng tương tác cho các chuẩn, trường có học sinh  bán trú

            5.6. Gói thầu số 07: Thiết bị phòng học bộ môn Vật lý- Hóa học cho các trường có học sinh bán trú

            5.7. Gói thầu số 08: Thiết bị phòng học ngoại ngữ THCS cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

            5.8. Gói thầu số 9: Thiết bị phòng học ngoại ngữ Tiểu học cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

            5.9. Gói thầu số 10: Thiết bị phòng tin học + máy chiếu cho các trường có học sinh dân tộc rất ít người

CHI TIẾT NỘI DUNG MỜI ĐẤU THẦU

1. Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

2. Tên gói thầu:

            2.1. Gói thầu số 02

– Tên gói thầu: Thiết bị đồ chơi ngoài trời và thiết bị làm quen với máy vi tính cho các trường mầm non

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng  (Mười bốn triệu đồng ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.2. Gói thầu số 03

– Tên gói thầu: Thiết bị dạy và học ngoại ngữ

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng  (Hai mươi tám triệu đồng ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.3. Gói thầu số 04

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học cho các trường THCS (trường có học sinh bán trú)

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng  (Mười hai triệu đồng ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.4. Gói thầu số 05

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học cho các trường Tiểu học (trường có học sinh bán trú)

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng  ( Mười một triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.5. Gói thầu số 06

– Tên gói thầu: Máy chiếu, bảng tương tác cho các chuẩn, trường có học sinh  bán trú

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 23.000.000 đồng (Hai ba triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.6. Gói thầu số 07

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học bộ môn Vật lý- Hóa học cho các trường có học sinh bán trú

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng  (Bốn mươi lăm triệu đồng chăn). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.7. Gói thầu số 08

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học ngoại ngữ THCS cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu:15.000.000 đồng  ( Mười lăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.8. Gói thầu số 9

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học ngoại ngữ Tiểu học cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng  (Mười hai triệu đồng ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.9. Gói thầu số 10

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học + máy chiếu cho các trường có học sinh dân tộc rất ít người

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 đồng  (Hai mươi mốt triệu đồng ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

3. Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Thời gian bán HSMT từ 8h00 phút ngày 25/7/2012 đến trước 8h00 phút ngày 04/8/2011.

5. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

7. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8. Thời gian đóng thầu: 8h 00 phút ngày 04/8/2012

9. Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hồi 8h00 phút (giờ Việt Nam) ngày 04/8/2012 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 Nơi nhận:                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

– Như trên:                                                                                                                    (đã ký)

– Lưu: VT, KHTC                                                                                                  Trương Kim Minh