Đấu thầu Mua sắm thiết bị dạy học cho trường mầm non và tiểu học Tỉnh Lào Cai

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ GIÁO DỤC DẠY HỌC

 

 A. Thông tin chung

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

2. Địa chỉ: Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0203 840151; Pax 0203 842 425

3. Tên dự: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Lòa Cai

5. Tên các gói thầu đăng ký thông báo mời thầu

            5.1. Gói thầu số 01

– Tên gói thầu: Thiết bị dạy học tối thiểu mầm non 5 tuổi (71 bộ)

            5. 2. Gói thầu số 02

– Tên gói thầu: Thiết bị dạy học tối thiểu mầm non 5 tuổi (30 bộ)

            5. 3. Gói thầu số 03

– Tên gói thầu: Thiết bị đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non

            5. 4. Gói thầu số 04

– Tên gói thầu: Gường nằm cho học sinh các trường bán trú

            5. 5. Gói thầu số 05

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học cho các trường THCS, THPT (trường có học sinh bán trú)

5. 6. Gói thầu số 06

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học bộ mông Vật lý- Hóa học cho các trường bán trú

5. 7. Gói thầu số 07

– Tên gói thầu: Máy chiếu + bảng tương tác cho các trường bán trú

5. 8. Gói thầu số 08

– Tên gói thầu: Thiết bị nghe nhìn cho các trường có học sinh bán trú

5. 9. Gói thầu số 09

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học THCS, THPT cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

5. 10. Gói thầu số 10

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học Tiểu học cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

            5. 11. Gói thầu số 11

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học bộ môn Vật lý- Hóa học

            5. 12. Gói thầu số 12

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học ngoại ngữ THCS, THPT cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

            5. 13. Gói thầu số 13

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học ngoại ngữ Tiểu học cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

B. Nội dung thông báo mời thầu

1. Tên bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

2. Tên gói thầu:

            2.1. Gói thầu số 01

– Tên gói thầu: Thiết bị dạy học tối thiểu mầm non 5 tuổi (71 bộ)

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 31.000.000 đồng  ( Ba mươi mốt triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.2. Gói thầu số 02

– Tên gói thầu: Thiết bị dạy học tối thiểu mầm non 5 tuổi (30 bộ)

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu:13.000.000  đồng  (Mười ba triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2. 3. Gói thầu số 03

– Tên gói thầu: Thiết bị đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu:10.000.000 đồng  (Mười triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            2.4. Gói thầu số 04

– Tên gói thầu: Gường nằm cho học sinh các trường bán trú

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng  (Mười một triệu đồng chẵn ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            5. Gói thầu số 05

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học cho các trường THCS, THPT (trường có học sinh bán trú)

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng  (Mười lăm triệu đồng chẵn ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            6. Gói thầu số 06

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học bộ môn Vật lý- Hóa học cho các trường bán trú

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng  (Mười lăm triệu đồng chẵn ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            7. Gói thầu số 07

– Tên gói thầu: Máy chiếu + bảng tương tác cho các trường bán trú

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng  (Mười sáu triệu đồng chẵn ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            8. Gói thầu số 08

– Tên gói thầu: Thiết bị nghe nhìn cho các trường có học sinh bán trú

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng  (Mười một triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            9. Gói thầu số 09

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học THCS, THPT cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu:12.000.000 đồng  (Mười hai triệu đồng chẵn ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            10. Gói thầu số 10

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng tin học Tiểu học cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 đồng  (Mười chín triệu đồng chẵn ). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            11. Gói thầu số 11

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học bộ môn Vật lý- Hóa học

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 đồng  (Hai mốt triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            12. Gói thầu số 12

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học ngoại ngữ THCS, THPT cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 14.000.000 đồng  (Mười bốn triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

            13. Gói thầu số 13

– Tên gói thầu: Thiết bị phòng học ngoại ngữ Tiểu học cho các trường phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia

– Nguồn vốn: Sự nghiệp giáo dục năm 2011 chuyển sang năm 2012

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 đồng  (Mười hai triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành, hoặc tiền mặt.

3. Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường học tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Thời gian bán HSMT từ 8h00 phút ngày 25/7/2012 đến trước 8h00 phút ngày 04/8/2011.

5. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

7. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8. Thời gian đóng thầu: 8h 00 phút ngày 04/8/2012

9. Hồ sơ dự thầu được mở công khai vào hồi 8h00 phút (giờ Việt Nam) ngày 04/8/2012 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 Nơi nhận:                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

– Như trên:                                                                                                                          (đã ký)

– Lưu: VT, KHTC                                                                                                     Trương Kim Minh