Mời đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mê Linh

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH

Cục Thuế thành phố Hà Nội mời thầu xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mê Linh.

 

– Tên Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hà Nội

– Tên gói thầu: xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mê Linh.

– Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mê Linh thành phố Hà Nội

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế và nguồn dự phòng phí của dự án

 

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 10 tháng 08 năm 2012 đến trước 09 giờ, ngày 25 tháng 08 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT:

+ Địa chỉ: 187 Giảng Võ – Phường Cát Linh – Thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại/ Fax/ E-mail: (04) 3 5143702

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn )

 

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản trị- Tài vụ, Cục Thuế TP Hà Nội, 187 Giảng Võ – Phường Cát Linh – Thành phố Hà Nội.

– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 25 tháng 08 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng chẵn ) Bằng tiền Việt nam đồng

 

– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 ( giờ Việt Nam ), ngày 25 tháng 08 năm 2012 tại : Cục Thuế TP Hà Nội: 187 Giảng Võ – Phường Cát Linh – Thành phố Hà Nội

Cục Thuế thành phố Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.