Mời đấu thầu In tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia 2012

THÔNG BÁO MỜI THẦU IN TẠP CHÍ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ QUỐC GIA

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia – Kho bạc Nhà nước mời thầu In tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia quý 4 năm 2012

 

1. Tên bên mời thầu: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia – Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: “In tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia quý 4 năm 2012”

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí lấy từ nguồn thu sản xuất kinh doanh của Tạp chí .

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: tổ chức chào giá cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian phát hành Hồ sơ chào giá cạnh tranh: từ 8h00 ngày 02/08/2012 đến trước 9giờ 00 phút ngày 06/08/2012 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành Hồ sơ chào giá cạnh tranh : Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia – Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Hà Nội. ( Phòng 1209 )

Điện thoại: 04.62764300 ( Máy lẻ 88373 ) Fax: 04.62764367

7. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia – Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Hà Nội. ( Phòng 1209 )

8. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 06/08/2012

9. Bảo đảm dự thầu: Do Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cấp:

+ Giá trị bảo đảm dự thầu số tiền: 10.000.000 đồng

Hồ sơ chào giá cạnh tranh sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 06/ 08 / 2012 tại Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia – Kho bạc Nhà nước .

Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia – Kho bạc Nhà nước kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.