Mời đấu thầu Mua sắm máy Photocopy cho Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MUA MÁY PHOTOCOPY

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc mời thầu Mua sắm máy Photocopy phục vụ dự án lưu trữ và phục vụ công tác chuyên môn

 

 – Tên đơn vị mời thầu: Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc

Địa chỉ: số 04 đường Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: 0211.861.253, Fax: 0211.862.673.

– Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy phục vụ dự án lưu trữ và phục vụ công tác chuyên môn tại Văn phòng KBNN Vĩnh Phúc và các đơn vị trực thuộc.

– Tên dự án: Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ KBNN các huyện, thị xã thuộc KBNN Vĩnh Phúc; Kế hoạch mua sắm năm 2012

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

 

– Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ ngày 03 tháng 8 năm 2012 đến 16 giời ngày 10 tháng 8 năm 2012.

– Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng Hành chính – Quản trị Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc, Tầng 2 trụ sở Văn phòng KBNN Vĩnh Phúc, số 4 đường Kim Ngọc – Phường Ngô Quyền – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

 

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Trước 16 giờ, ngày 10 tháng 8 năm 2012.

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính – Quản trị Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc, tầng 2 trụ sở Văn phòng KBNN Vĩnh Phúc, số 4 đường Kim Ngọc – Phường Ngô Quyền – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 500 000 đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

 

– Mở thầu vào lúc 08 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2012. Tại Hội trường tầng II, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc.

 

Kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.