Mời sơ tuyển thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN NHÀ THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Điều phối Hợp phần 3 Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai mời thầu Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai

 

Thư mời bày tỏ nguyện vọng tham gia sơ tuyển Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai (IDA Cr.4770-VN)

Chính phủ Việt Nam đã nhận được một Khoản tài trợ bổ sung số CR.4770-VN (dưới đây gọi là “Khoản vay”) từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) tài trợ cho Hợp phần 3, Tái thiết sau thiên tai thuộc Dự án Quản lý Rủi ro Thiên tai (NDRMP). Ban Điều phối Hợp phần 3 thuộc Bộ Tài chính mời các công ty kiểm toán đủ năng lực bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ kiểm toán đốc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Dự án tài trợ bổ sung quản lý rủi ro thiên tai. Thông tin như sau:

 Tên Bên mời thầu:  Ban Điều phối Hợp phần 3 Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai

Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai

Tên dự án: Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai

Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Tuyển chọn tư vấn theo hình thức chi phí thấp nhất (LCS)

Tư vấn sẽ được Tuyển chọn căn cứ vào Năng lực tư vấn theo Hướng dẫn Lựa chọn và Tuyển tư vấn của Bên vay Ngân hàng Thế giới do Ngân hàng thế giới xuất bản tháng 5/2004.

Tư vấn quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin tại website của Bộ tài chính

Hồ sơ quan tâm sẽ được gửi đến theo địa chỉ dưới đây trước ngày 17h00 ngày 6/8/2012.

Theo địa chỉ sau:  Ban Điều phối Hợp phần 3 Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai, phòng 309, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 22202828 (3045, 3044, 3077)

Fax: 22208020 – 22208021

 

Nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

Trân trọng,

Nguyễn Thành Đô

Phó Trưởng ban Thường trực

Ban Điều phối Hợp phần 3 (PCU)

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo – Hà Nội-Việt Nam

Tel: 84-(4)- 22208057

Fax: 84-(4)-22208020

 

Ban Điều phối Hợp phần 3 Dự án Tài trợ bổ sung Quản lý Rủi ro Thiên tai