Mời đấu thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Lâm Hà

THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ – BỆNH VIỆN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ,TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

 

Trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.

Thời gian bán hồ sơ từ 7 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2012 đến trước 8 giờ ngày 06 tháng 9 năm 2012.

Địa điểm bán HSMT: Phòng Tổ chức hành chính , trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.850.331

Địa điểm nhận HSDT: Phòng Tổ chức hành chính , trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633.850.331

Thời điểm đóng thầu : 9 giờ ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

Lâm Hà, ngày 06 tháng 8 năm 2012

GIÁM ĐỐC

BS Phan Thị Nga