Đấu thầu Cung cấp và lắp đặt giường ngủ nhà công vụ cho Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT GIƯỜNG NGỦ CÔNG VỤ

Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt giường ngủ nhà công vụ

 

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế.

Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt giường ngủ nhà công vụ”.

Tên dự án: Mua sắm tài sản phương tiện làm việc và tài sản khác thuộc dự toán chi ngân sách thường xuyên năm 2012 hiện đại hoá trang thiết bị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu.

Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí của Tổng cục Thuế cấp năm 2012.

 Thời gian phát hành HSYC: Từ 09giờ00 ngày 10/8/2012 đến 09giờ00 ngày 16/8/2012.

( Nhà thầu đến nhận hồ sơ mời thầu phải xuất trình giấy giới thiệu và chứng minh thư, cung cấp đủ thông tin cơ bản về nhà thầu: Tên nhà thầu, địa chỉ trụ sở , số điện thoại, Fax )

Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Điện thoại liên hệ: 054-3848526 FAX : 054-3822738

Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng : Phát miễn phí.

Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng HCQT – Tài vụ Ấn chỉ – Vp Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Thời điểm hết hạn nhận HSĐX : trước 09giờ00 ngày 16/08/2012.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 09giờ00 ngày 16/8/2012 tại Hội trường tầng 2, Vp Cục Thuế tỉnh TT – Huế; Địa chỉ: Khu quy hoạch An Vân Dương, Tp Huế.

Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia.