Mời chào hàng mua sắm văn phòng phẩm cung cấp cho huyện Bảo Thắng

Thông báo mời chào hàng văn phòng phẩm

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2012.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm văn phòng phẩm cung cấp cho cán bộ, giáo viên phục vụ năm học 2012 – 2013

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

Thông báo mời chào hàng

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cung cấp cho Cán bộ, Giáo viên phục vụ năm học  2012-2013.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2012.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 03 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) : Trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng  8 năm  2012  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Thắng.

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng -Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

 

  

Bảo Thắng, ngày  01  tháng 8 năm 2012

Trưởng phòng

   

Quách Thị Lan Phương