Đấu thầu xây lắp Xây dựng công trình phụ trợ Điện lực Phước Long, Bạc Liêu

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP

Công ty Điện lực Bạc Liêu mời đấu thầu xây lắp Xây dựng công trình phụ trợ Điện lực Phước Long

 

– Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu

– Gói thầu Xây dựng công trình phụ trợ Điện lực Phước Long

– Thuộc dự án Xây dựng công trình phụ trợ Điện lực Phước Long

– Nguồn vốn Đầu tư xây dựng năm 2012

– Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

– Thời gian bán HSMT từ 15/08/2012 – 08:00 Đến ngày 28/08/2012 – 09:00

– Giá bán 500.000 VND

– Địa điểm Tổ Quản lý đấu thầu Công ty Điện lực Bạc Liêu số 07, Trần Huỳnh, Phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Thời điểm đóng thầu 28/08/2012 – 09:00

Công ty Điện lực Bạc Liêu kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia.