Đấu thầu xây lắp nhà lớp học, nhà ăn Trung tâm dạy nghề huyện Lập Thạch

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP TRƯỜNG HỌC

Trung tâm dạy nghề huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc mời đấu thầu xây lắp nhà lớp học, nhà ăn Trung tâm dạy nghề huyện Lập Thạch

 

– Bên mời thầu Trung tâm dạy nghề huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

 – Gói thầu Xây lắp nhà lớp học, nhà ăn Trung tâm dạy nghề huyện Lập Thạch

– Thuộc dự án Nhà lớp học, nhà ăn Trung tâm dạy nghề huyện Lập Thạch

– Nguồn vốn Vốn NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác

– Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi

Thời gian bán HSMT từ 24/08/2012 – 08:00 Đến ngày 10/09/2012 – 08:00

Địa điểm Trung tâm dạy nghề huyện Lập Thạch, thi trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3890311

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 10/09/2012 – 08:00

 

Trung tâm dạy nghề huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia.