Mời đấu thầu Cung cấp và lắp đặt máy Photocoppy cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY PHOTOCOPY

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy Photocoppy

 

– Tên bên mời chào hàng cạnh tranh : Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

+ Địa chỉ : số 37, Trần Hưng Đạo – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam

+ Điện thoại : 0510.3812291, 0510.3852530 – Fax : 0510.3813145

– Tên gói thầu : Cung cấp và lắp đặt máy Photocoppy

Tên dự án : Cung cấp và lắp đặt máy Photocoppy

Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước

Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

+ Phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ -Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

+ Địa chỉ : số 37, Trần Hưng Đạo – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam

+ Điện thoại : 0510.3812291, 0510.3852530 – Fax : 0510.3813145

+ Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu là 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng y)

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng : từ 8h00 ngày 20 tháng 8 năm 2012 đến trước 9h00 ngày 27 tháng 8 năm 2012 ( trong giờ hành chính)

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất trước 9h00 ngày 27 tháng 8 năm 2012 tại địa điểm nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.