Đấu thầu mua sắm trang thiết bị phòng hội đồng các trường tại thị xã Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG THIẾT BỊ PHÒNG HỘI TRƯỜNG

 

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng hội đồng các trường năm 2012

– Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phòng hội đồng các trường năm 2012

– Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2012

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 19 tháng 8 năm 2012 đến ngày 24 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu.

Phường Đoàn Kết – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 0231 3877786, Fax: 0231 3877758

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 24 tháng 8 năm 2012 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu. Phường Đoàn Kết – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.

 

Lai Châu, ngày 14 tháng 8 năm 2012

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ LAI CHÂU KÍNH MỜI CÁC NHÀ THẦU ĐỦ NĂNG LỰC THAM GIA