Mời thầu Cung cấp Bàn ghế hội trường cho Kho bạc Nhà nước tại Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG

Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu Cung cấp Bàn ghế hội trường

 

– Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp Bàn ghế hội trường.

– Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên.

– Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh trong nước

 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ Ngày 20 tháng 08 năm 2012 đến trước 15 giờ ngày 27 tháng 08 năm 2012 ( trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành : Phòng Hành chính -Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An, địa chỉ : đường VI LENIN – Thành Phố Vinh – Tỉnh Nghệ An;

Số điện thoại :0383.830659 Fax: 0383 844143

– Hồ sơ được phát miễn phí cho các nhà thầu.

– Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất ( báo giá): Chậm nhất là trước 15 giờ, ngày 27 tháng 08 năm 2012

– Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: tại phòng Hành Chính -Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An, địa chỉ Đường VI.Lênin – Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An.

 

Kho bạc Nhà nước Nghệ An kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia.