Đấu thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị cho nguồn dự phòng cho trụ sở Công ty Điện lực Tân Thuận

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ

Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Tân Thuận mời đấu thầu gói thầu Cung cấp VTTB, thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình

 

Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Tân Thuận

Gói thầu Gói thầu XL: Cung cấp VTTB, thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình

Thuộc dự án Xây dựng mới nguồn dự phòng cho trụ sở Công ty Điện lực Tân Thuận tại 62 Lê Quốc Hưng.

Nguồn vốn Vốn Khấu hao cơ bản năm 2012

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT từ 24/08/2012 – 08:00 Đến ngày 04/09/2012 – 08:00

Địa điểm Phòng Kế hoạch và Vật tư – Công ty Điện lực Tân Thuận, Tầng 8, số 62 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TPHCM

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 04/09/2012 – 09:00

Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Tân Thuận kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.