Đấu thầu lắp đặt bảng thông báo điện tử tại Cơ quan Bộ Tài chính

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU LẮP ĐẶT BẢNG THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ

Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Mua sắm, lắp đặt bảng thông báo điện tử tại Cơ quan Bộ Tài chính.

 

– Tên Bên mời thầu: Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Tài chính.

– Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt bảng thông báo điện tử tại Cơ quan Bộ Tài chính.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

– Địa điểm phát hành HSMT: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.20), Bộ Tài chính.

 – Thời gian phát HSMT: Từ 08h00’ ngày 06 tháng 9 năm 2012 đến trước 9h00’ngày 20 tháng 9 năm 2012 (Trong giờ hành chính).

– Giá bán HSMT: 1.000.000đồng/bộ HSMT.

– Địa chỉ nhận HSDT: Tại phòng Quản trị (Phòng 1.20), Bộ Tài chính.

– Đóng thầu: 09h00’, ngày 20 tháng 9 năm 2012.

– Đảm bảo dự thầu: 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng).

– HSDT sẽ được mở vào lúc 09h30’ (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 9 năm 2012, tại Bộ Tài chính.

Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Tài chính kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu gói thầu.