Mời đấu thầu Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012 Cục Hải quan tỉnh Long An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CNTT

Cục Hải quan tỉnh Long An mời thầu Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012.

 

– Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Long An.

– Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị CNTT đợt 1 năm 2012.

– Tên dự án: Mua sắm thiết bị CNTT nhỏ lẻ năm 2012.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh (chỉ chọn nhà thầu trong nước)

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 31 tháng 8 năm 2012 đến ngày 10 tháng 09 năm 2012 (trong giờ hành chính).

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2012;

– Địa chỉ phát hành và nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) Cục Hải quan tỉnh Long An:

Số 398 Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Số điện thoại điện thoại: 0723.825542;

Số điện thoại fax: 0723.822852;

Cục Hải quan tỉnh Long An kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.