Mời đấu thầu Xây dựng tường rào bảo vệ điểm kho Sim – Chi cục DTNN Triệu Sơn

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa mời đấu thầu Gói thầu Xây dựng tường rào bảo vệ điểm kho Sim – Chi cục DTNN Triệu Sơn

 

– Bên mời thầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa 

– Gói thầu Xây dựng tường rào bảo vệ điểm kho Sim – Chi cục DTNN Triệu Sơn

– Thuộc dự án Xây dựng tường rào bảo vệ điểm kho Sim – Chi cục DTNN Triệu Sơn

– Nguồn vốn Đầu tư XDCB tập trung thuộc NSNN

– Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

– Thời gian bán HSMT từ 05/09/2012 – 08:00 Đến ngày 17/09/2012 – 09:00

– Địa điểm Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3940398; Fax: (037) 3940292

– Giá bán 500.000 VND

– Thời điểm đóng thầu 17/09/2012 – 09:00

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.