Mời đấu thầu Mua sắm máy Photocopy – Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA MÁY PHOTOCOPY

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa mời thầu Mua sắm máy Photocopy thuộc kế hoạch năm 2012.

 

– Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa.

– Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy thuộc kế hoạch năm 2012.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Từ 8h ngày 31 / 8 / 2012 đến trước 8h ngày 7 / 9 / 2012.

-Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính – Quản trị – Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa;

+ Bắc Đại lộ Lê Lợi – Xã Đông Hương – Thành phố Thanh Hoá.

+ Điện thoại: 0373.715.948 Fax: 0373.852.260

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 8h ngày 7 tháng 9 năm 2012.

– Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến Phòng Hành chính – Quản trị Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Bắc Đại lộ Lê Lợi – TP. Thanh Hóa .

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.