Mời đấu đầu thiết bị y tế lần 2 – Trung tâm y tế Lâm Hà

 THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ

TRUNG TÂM Y TẾ LÂM HÀ TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU LẦN 2 CÁC GÓI THẦU: 2, 3, 4 THUỘC KẾ HOẠCH: MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO, HÓA CHẤT, PHIM XQUANG, VẬT TƯ CHỈNH HÌNH NĂM 2012.

 

Ngày 14/9/2012 Trung tâm y tế Lâm Hà đã tiến hành đóng thầu lần 1. Tuy nhiên tại thời điểm đóng thầu chỉ có 2 nhà thầu tham gia đóng thầu (01 nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất nhưng không tham gia đóng thầu). Theo quy định tại khoản 3 điều 70 nghị định 58/2009/CP Trung tâm y tế Lâm Hà xin thông báo mời thầu lần 2 các gói thầu sau:

– Gói 2: Hóa chất;

– Gói 3: Phim X quang;

– Gói 4: Vật tư chỉnh hình

– Thuộc kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, phim X quang, vật tư chỉnh hình năm 2012 hình thức chào hàng cạnh tranh với thời gian như sau:

 – Thời gian phát Hồ sơ yêu cầu: từ 7h 00 ngày 19 tháng 9 năm 2012.

– Địa điểm phát Hồ sơ yêu cầu: Khoa Dược – Trung tâm y tế Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng.

– Điện thoại: 0633.685.782.

– Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Khoa Dược – Trung tâm y tế Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng.

– Điện thoại: 0633.685.782.

 – Thời điểm đóng thầu: 9 h 00 ngày 25 tháng 9 năm 2012.

 

Lâm Hà, ngày 17 tháng 9 năm 2012.

GIÁM ĐỐC

Bs PHAN THỊ NGA