Mời đấu thầu Trang phục kiểm lâm năm 2012 – Kiểm lâm Bắc Giang

Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang Thông báo mời đấu thầu chào hàng cạnh tranh trang phục kiểm lâm năm 2012

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang

– Địa chỉ: Số 03 đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

– Điện thoại/Fax/E-mail: Điện thoại: 02403 854 396 ; Fax: 02403 854 396

–  Email: kiemlam_vt@bacgiang.gov.vn

2. Tên dự án:  Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2012

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp): Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang

5.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2012

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH TRANG PHỤC KIỂM LÂM

 

– Tên Bên mời thầu: Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang

– Tên gói thầu: Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2012

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 09 tháng 10 năm 2012 đến 8h ngày 15 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Số 03 đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 15 tháng 10 năm 2012 tại Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang, Số 03 đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

 

Bắc Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2012

Đại diện bên mời thầu