Mời đấu thầu thiết bị bốc số tự động và thiết bị liên quan cho bệnh viện Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CHO BỆNH VIỆN

 

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

 – Tên gói thầu: Thiết bị điện tử (Hệ thống bốc số tự động, màn hình hiền thị, máy in thể từ, thẻ bệnh nhân có từ).

– Tên dự án: Dự án đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long năm 2012

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 03 tháng 10 năm 2012 đến ngày 10 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chánh).

– Địa chỉ phát hành: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0703.823520

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là trước: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2012 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

– Địa chỉ: Số 301, Đường Trần Phú, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.  Fax: 0703.826437

 

Vĩnh Long, ngày …….. tháng ……năm 2012

GIÁM ĐỐC