Mời đấu thầu Trang thiết bị y tế Bệnh viên Đa Khoa Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG

 

Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

 – Tên gói thầu: Thiết bị y tế.

– Tên dự án: Dự án đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long năm 2012

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 – Thời gian phát hành HSMT : từ ngày 12 tháng 10 năm 2012 đến ngày 29 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chánh).

– Địa chỉ phát hành: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0703.823520;  Fax: 0703.826437

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là trước: 14 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2012 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

– Địa chỉ: Số 301, Đường Trần Phú, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 

Vĩnh Long, ngày …….. tháng ……năm 2012

 

GIÁM ĐỐC