Đấu thầu Hóa chất khử trùng nước – TCCA – phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2012 – HCM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG HOÁ CHẤT KHỬ TRÙNG NƯỚC

Chi cục thú ý thành phố Hồ Chí Minh mời đấu thầu chào hàng Hóa chất khử trùng nước (TCCA) phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2012

 

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu: Hóa chất khử trùng nước (TCCA) phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2012

– Tên dự án:

– Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc (dịch lỡ mồm long móng, dịch heo tai xanh PRRS) và phòng chống dịch thủy sản năm 2012 theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của Ủy ban (Được trích trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính)  nhân dân thành phố và Công văn số 4155/STC-HCSN ngày 14/5/2012 của Sở Tài chính.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 7 giờ 30 phút từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến trước 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Giá bán: 300.000 đồng/bộ

– Địa chỉ phát hành: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

+ Điện thoại 08.8536132; Fax: 08.8536131.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 11 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2012 tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Lâm Chính Văn