Đấu thầu máy bơm chuyên dùng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện – Bến Dược – Củ Chi

Gia hạn đấu thầu Mua sắm, lắp đặt thiết bị thông thường (máy bơm chuyên dùng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện)  Công trình: Tu bổ và tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi (giai đoạn 3)

– Căn cứ khoản 3, điều 70, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu;

 – Căn cứ tình hình tổ chức thực hiện chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị thông thường (máy bơm chuyên dùng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện”, thuộc công trình Tu bổ và tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi (giai đoạn 3);

 – Xét báo cáo của đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu về việc gia hạn thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu gói thầu “Mua sắm, lắp đặt thiết bị thông thường (máy bơm chuyên dùng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện”, thuộc công trình Tu bổ và tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi (giai đoạn 3)

 

Nay Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược thông báo gia hạn thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu và thời gian đóng thầu nhận hồ sơ đề xuất cụ thể như sau:

 

– Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị thông thường (máy bơm chuyên dùng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện).

– Công trình: Tu bổ và tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi (giai đoạn 3).

 – Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: ngày 10 tháng 10 năm 2012 đến trước 10 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

– Thời gian đóng thầu nhận hồ sơ đề xuất: lúc 10 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2012.

 

– Địa chỉ liên lạc của Chủ đầu tư:  Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược.

– Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Văn phòng Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược.

Tại Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

– Chủ đầu tư: Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược.

– Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

Điện thoại: 37 948 830 – 37 948 823.

Fax: 37 948 764 – 37 948 761.

Các đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu và đóng thầu nhận hồ sơ đề xuất theo quy định của Pháp luật, tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

GIÁM ĐỐC