Huyện Bảo Thắng mời chào hàng mua vật phẩm cung cấp cho các trường mầm non và Trung học cơ sở trên địa bàn

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2012.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm VPP, đồ dùng cung cấp cho các trường Mầm non và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Tên gói thầu: Mua sắm VPP, đồ dùng cung cấp cho các trường Mầm non và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2012.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 05 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm  2012  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bảo Thắng, ngày  04  tháng 10  năm 2012

CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

 

Quách Thị Lan Phương