Đấu thầu Xây dựng đường nhựa Nông Trường Thống Nhất

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông mời đấu thầu Xây dựng đường nhựa đội 2 đi đội 5 Nông Trường Thống Nhất

 

– Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Tên gói thầu: 02(Xây dựng đường nhựa đội 2 đi đội 5)

– Tên công trình: Đường nhựa đội 2 đi đội 5 Nông Trường Thống Nhất

– Nguồn vốn: Vốn điều lệ công ty

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 7h giờ 30 phút, ngày 5 tháng 10 năm 2012 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2012 (Trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai;

+ Điện thoại: (059) 3790262 – Fax: (059) 3790024

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng xây dựng cơ bản – Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia lai

 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2012

 

Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Bẵng chữ: Hai mươi năm triệu đồng Việt Nam) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của ngân hàng.

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2012, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông, xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Chú ý : Các đơn vị dự thầu khi đi mua hồ sơ dự thầu phải có giấy giới thiệu của đại diện Nhà thầu

 

TỔNG GIÁM ĐỐC