Kết quả đấu thầu gói 06a công trình Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA SỐP CỘP

Kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 ( Gói thầu số 06a ) công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

 

Thông báo mời thầu gói thầu 06a này được đăng tại:  Đấu thầu mua sắm hàng hóa, lắp đặt thiết bị cho Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

 

– Gói thầu: Gói thầu mua sắm hàng hóa cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 ( Gói thầu số 06a ) công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

– Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2012 của UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 ( Gói thầu số 06a ) công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

 

BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA THÔNG BÁO

 

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát

( Địa chỉ: Số 6, ngõ 204/66 đường Kim Giáng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội)

 

2. Giá trị trao thầu: 2.654.300.000 đồng

(Hai tỷ, sáu trăn năm mươi bốn triệu ba trăm nghìn đồng chẵn )

 

3. Ngày ký hợp đồng: Ngày 22 tháng 10 năm 2012.

 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

5. Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chỉnh phủ và các nguồn vốn khác.

 

Sốp Cộp, ngày 29 tháng 10 năm 2012

BAN QLDA ĐTXD HUYỆN SỐP CỘP

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Duy Sơn