Viện kiểm sát nhân dân Hậu Giang mời chào hàng cạnh tranh theo đề án 2012

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Mua sắm theo đề án năm 2012

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị : Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

– Địa chỉ: Số 9, đường 3/2, KV3, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

– Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.870096- 07113.878864

2. Tên dự án : Mua sắm theo đề án năm 2012

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm tài sản theo đề án năm 2012

 

 

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM TÀI SẢN THEO ĐỀ ÁN NĂM 2012

 

– Tên Bên mời thầu: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

– Tên gói thầu: Mua sắm tài sản theo đề án năm 2012

– Tên dự án: Mua sắm theo đề án năm 2012

– Nguồn vốn: NSNN thực hiện đề án năm 2012

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 8 giờ .ngày 12. tháng 11. năm 2012 đến ngày 23 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính)

– Địa chỉ phát hành: Số 9, đường 3/2, KV3, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

Hậu Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)