Đấu thầu cải tạo mở rộng bãi đỗ xe và xây dựng các hồ cảnh quan khu di tích Đền Hùng

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU XÂY DỰNG KHU DI TÍCH ĐỀN HÙNG

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng – Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

– Địa chỉ: Khu di tích lịch sử Đền Hùng xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3 860 675; Fax: 0210 3 860 675

– Địa chỉ mail: dadhkh@gmail.com

2. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan Hồ Mẫu (giai đoạn 1) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

3. Loại dự án: Dự án nhóm A

4. Tên Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cải tạo mở rộng bãi đỗ xe và xây dựng các hồ cảnh quan.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG CẢI TẠO BÃI ĐỖ XE VÀ CÁC HỒ CẢNH QUAN TẠI ĐỀN HÙNG

 

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng;

– Tên gói thầu: Cải tạo mở rộng bãi đỗ xe và xây dựng các hồ cảnh quan;

– Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đầu tư xây dựng Đền Hùng;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2012 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2012. (Trong giờ hành chính);

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Điện thoại: 0210 3 860 675; Fax: 0210 3 860 675

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000,0đồng (Một triệu Việt Nam đồng)

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Thời điểm đóng thầu: Đóng thầu hạn cuối cùng 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2012;

– Bảo đảm dự thầu trị giá: 1.100.000.000,0đ (Một tỷ, một trăm triệu Việt Nam đồng). Bảo lãnh bằng Ngân hàng hoặc bằng tiền mặt;

Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng trước 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2012;

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 12 năm 2012;

 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng kính mời đại diện Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2012

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD ĐỀN HÙNG

Trưởng ban

Lưu Quang Huy