Thông Báo Mời Thầu : Tăng cường năng lực TT Quan trắc TN & MT tỉnh Lâm Đồng

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.

Địa chỉ: 37 Pasteur, phường 4, TP. Đà Lạt

Điện thoại: 063.3824144                Fax: 063.3541211

2. Tên dự án: Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

3. Loại dự án: Dự án khác.

4. Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

+ Gói số 01: Mua sắm trang thiết quan trắc và phân tích môi trường

+ Gói số 02: Trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước mặt

+ Gói số 06: Mua sắm trang thiết quan trắc và phân tích môi trường

 

B. Nội dung thông báo mời thầu.

Thông Báo Mời Thầu – Sở Tài Nguyên và Môi Trường Lâm Đồng

– Tên Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.

– Tên gói thầu:

+ Gói số 01: Mua sắm trang thiết quan trắc và phân tích môi trường

+ Gói số 02: Trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường nước mặt

+ Gói số 06: Mua sắm trang thiết quan trắc và phân tích môi trường

– Tên dự án: Tăng cường năng lực Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

– Nguồn vốn: Tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

– Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2012 đến trước 9 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 37 Pasteur, phường 4, TP. Đà Lạt, điện thoại: 0633.824144.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 37 Pasteur, phường 4, TP. Đà Lạt.

– Thời điểm đóng thầu:  9 giờ đúng, ngày 24/12/2012.

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ đúng (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 12 năm 2012, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 37 Pasteur, phường 4, TP. Đà Lạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.