Chào hàng cạnh tranh – Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Văn Bàn

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

A-Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1-Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn

– Địa chỉ: Tổ 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai

– Địện thoại: 020 3715 799 – fax 020 3882 461

2-Tên dự án: Mua sắm tán sản các đơn vị trường học tham ra dự án Seqap năm 2012;

3-Loại dự án: Dự án Seqap năm 2012;

4-Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Văn Bàn.

5-Tên gói thầu đăng ký thông báo mới chào giá:

5.1-Mua sắm tán sản các đơn vị trường học tham ra dự án Seqap năm 2012;

 

B-Nội dung thông báo mới thầu:

 

THÔNG BÁO MỚI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

1-Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Văn Bàn;

2-Tên gói thầu: Mua sắm tán sản các đơn vị trường học tham ra dự án Seqap năm 2012;

3-Nguồn vốn: Kinh phí dự án Seqap năm 2012;

4-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5Thời gian phát hành HSCH từ 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2012 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2012 (Trong giờ hành chính).

6-Địa điểm bán HSCH: Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Bàn-Tổ 8 Thị trấn Khánh Yên – H. Văn Bàn – T.Lào Cai.

7-Giá bán một bộ HSCH: 500.000 đồng;

8-Địa điểm nhận HSCG:  Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tổ 8 Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn – Tỉnh Lào Cai.

9- Thời điểm đóng thầu:  8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 12 năm 2012.

 

Hồ sơ sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút (Giờ Việt Nam) ngày 25/12/2012 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn-Tổ 8 Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh lào Cai.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSCG tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên,

                                                                      Văn Bàn, ngày 18 tháng 12 năm 2012

                                                                                TRƯỞNG PHÒNG