Ban Quản Lý DA ĐTXD Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – Thông báo kết quả đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Gói thầu: Gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị ( gói thầu số 05 công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

Căn cứ Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị ( gói thầu số 05 công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD HUYỆN SỐP CỘP TỈNH SƠN LA THÔNG BÁO

1. Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh Doanh nghiệp tư nhân Đức Long và Công ty cổ phần Kiến Vàng.

( Địa chỉ: + Doanh nghiệp tư nhân Đức Long: Tổ dân phố 6, thị trấn Sông Mã huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

+ Công ty cổ phần Kiến Vàng: Số 74, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La )

2. Giá trị trao thầu: 5.534.594.000 đồng

(Năm  tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu năm trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn )

3. Ngày ký hợp đồng: Ngày 29 tháng 10 năm 2012.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Nguồn vốn: Vốn Chương trình 135 và các nguồn vốn hợp pháp khác.