Đài PT – TH Vĩnh Long – Thông báo mời thầu mua sắm Camera

Thông báo mời thầu

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long.

– Địa chỉ: số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long.

– Điện thoại: 070.3822.412;                Fax: 070.3827.194

2. Tên dự án: Đầu tư Mua sắm camera chuyên dùng cho phim trường thời sự.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:– Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B:– Dự án thuộc nhóm C: x
– Dự án liên doanh:– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:  Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm camera chuyên dùng cho phim trường thời sự.

 

 

B. Nội dung thông báo mời thầu: 

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ CAMERA

 – Tên Bên mời thầu: Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long

– Tên gói thầu: Mua sắm camera chuyên dùng cho phim trường thời sự

– Tên dự án: Đầu tư Mua sắm camera chuyên dùng cho phim trường thời sự

– Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 30’, ngày 22  tháng 11 năm 2011 đến trước 14 giờ 00, ngày 12  tháng 12  năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

+ Địa chỉ: số 50 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

+ Điện thoại: 070.3822412;                      Fax: 070.3827194

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Đài Phát Thanh và Truyền Hình Vĩnh Long

– Thời điểm đóng thầu: 14  giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12  năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)

HSDT sẽ được mở công khai vào 14h 30’ (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại Đài Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

 Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.