Mời chào hàng: Mua thiết bị cho các phòng học, phòng đa năng Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) năm 2012

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên,

Địa chỉ:  Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0203.876.221  Fax: 0203.876.790.

2. Tên dự án: Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) huyện Bảo Yên năm 2012.

3. Loại dự án: Dự án thuộc loại C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua thiết bị cho các phòng học, phòng đa năng Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) năm 2012.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên.

– Tên gói thầu: Mua thiết bị cho các phòng học, phòng đa năng chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) năm 2012.

– Nguồn vốn: Kinh phí chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) huyện Bảo Yên năm 2012.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 17 tháng 12 năm 2012 đến trước 09giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm  2012 (Trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá) : Trước 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm  2012  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Yên,

Địa chỉ:  Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên – tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0203.876.221  Fax: 0203.876.790.

 

    

 

 

 

 

 

Bảo Yên, ngày  12  tháng 12 năm 2012

Trưởng phòng

Đã ký

 

 

Nguyễn Văn Nhật