Đấu thầu : “Dây niêm phong phương tiện vận chuyển phục vụ công tác thú y năm 2013” – Chi cục Thú y (TP. HCM)

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Fax/E-mail: 08.38536132      Fax: 08.38536131

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : “Dây niêm phong phương tiện vận chuyển phục vụ công tác thú y năm 2013”

B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải):

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu: “Dây niêm phong phương tiện vận chuyển phục vụ công tác thú y năm 2013”

– Nguồn vốn: Từ nguồn thu phí lệ phí thú y để lại của Chi cục Thú y thành phố.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2013 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 20  tháng  02  năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11. Điện thoại 08.8536132; Fax: 08.8536131.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (Số tiền viết bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

– Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày  20  tháng  02 năm 2013.

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt nộp trước thời điểm đóng thầu tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 02 năm 2013, tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.