Mời chào hàng cạnh tranh cung ứng muối I ốt – UBND Thuận Châu , Sơn La

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnhSơn La.

– Địa chỉ: Tiểu khu 15 thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnhSơn La.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.847.436           Fax: 0223. 847. 292

Mail: quyetpdttc@gmail.com

2. Tên dự án: Hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2013 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:

X

– Dự án lien doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnhSơn La.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cung ứng muối I ốt hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2013 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng :

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG  CUNG ỨNG MUỐI I ỐT

– Tên bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnhSơn La.

– Tên gói thầu: Cung ứng muối I ốt hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2013 theo Quyết định  số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

– Tên dự án: Hỗ trợ cho các hộ nghèo năm 2013 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

– Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo năm 2013 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính Phủ.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ ngày 07/3/2013 đến ngày 12/3/2013 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu.

Điện thoại: 0223.847.436

   – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 08h00’, ngày 12/3/2013 tại Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu.