Mời đấu thầu Dự án Đầu tư và Xây dựng Văn phòng HĐND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang:

            – Địa chỉ: Khu 1B – Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

– Điện thoại: 073.3823485 Fax: 073.3923080 – E-mail: Bqlduancaibe@yahoo.com.vn

2. Tên dự án: Sửa chữa Văn phòng Hội đồng nhân dân và các ngành  – huyện Cái Bè.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: £         – Dự án thuộc A £

– Dự án thuộc nhóm B: £                  – Dự án thuộc nhóm C: T

– Dự án liên doanh: £                        – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: £

4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Sửa chữa Văn phòng HĐND và các ngành (bao gồm nén thử tĩnh).       

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

                                                             THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN SỬA CHỮA VĂN PHÒNG HĐND 

Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tên gói thầu: Sửa chữa Văn phòng HĐND và các ngành (bao gồm nén thử tĩnh).

Tên dự án: Sửa chữa Văn phòng Hội đồng nhân dân và các ngành – huyện Cái Bè.

Nguồn vốn: Ngân sách huyện.

Hình thức đầu thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2013 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2013 (trong giờ hành chánh).

Địa điểm bán HSMT: Đường tỉnh 875, khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: (073)3823485, Fax: (073)3923080.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

Địa chỉ nhận HSDT: BQL các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: Đường tỉnh 875, khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: (073)3823485, Fax: (073)3923080

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2013, tại Văn phòng Ban quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, (Đường tỉnh 875, khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.