Mời thầu “Mua sắm máy phát điện dự phòng Trụ sở làm việc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam”

A. Thông tin về chủ đầu tư và dự  án:

1. Tên cơ quan : Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

– Địa chỉ: địa chỉ: Tam Quang – Núi Thành – Quảng Nam.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0510 3551444; Fax: 0510 3872816

2. Tên chủ đầu tư: Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG  

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tổ chức đấu thầu theo luật Đấu thầu Gói thầu “Mua sắm máy phát điện dự phòng Trụ sở làm việc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, địa chỉ: Tam Quang – Núi Thành – Quảng Nam, điện thoại: 0510 3551444; Fax: 0510 3872816 và sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh miễn phí tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 4 năm 2013 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2013 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của một Ngân hàng hoặc bằng tiền mặt và phải được gửi đến Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam chậm nhất trước 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2013

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2013 tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, địa chỉ: Tam Quang – Núi Thành – Quảng Nam.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.