Mời đấu thầu : Thi công xây dựng Dự án: Đường cách mạng tháng tám nối dài, huyện Long Mỹ, Hậu Giang

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ.

– Địa chỉ: số 24 (lầu 1), đường Nguyễn Huệ, ấp 1 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

– Điện thoại: 07113.871932;                 Fax: 07113.511484;                   Email: bqldadtxdlm@yahoo.com.vn

2. Tên dự án: Đường cách mạng tháng tám nối dài, huyện Long Mỹ.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

 

 

– Dự án quan trọng quốc gia:               – Dự án thuộc nhóm A:

 

X

– Dự án thuộc nhóm B:                      – Dự án thuộc nhóm C:

 

 

– Dự án liên doanh:                    – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

– Dự án, dự toán khác:

4. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thi công xây dựng. Dự án: Đường cách mạng tháng tám nối dài, huyện Long Mỹ.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ.

– Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

– Tên dự án: Đường cách mạng tháng tám nối dài, huyện Long Mỹ.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn XDCB bố trí hàng năm và nguồn khai thác quỹ đất huyện.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 00, ngày 02 tháng 05 năm 2013 đến trước 16 giờ 00, ngày 17 tháng 05 năm 2013 ( Trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: số 24 (lầu 1), đường Nguyễn Huệ, ấp 1 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: số 24 (lầu 1), đường Nguyễn Huệ, ấp 1 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

– Thời điểm đóng thầu: lúc 16 giờ 00, ngày 17 tháng 05 năm 2013.

– Bảo đảm dự thầu: giá trị bảo lãnh dự thầu được ấn định 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu, tại số 24 (lầu 1), đường Nguyễn Huệ, ấp 1 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Long Mỹ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.