Mời chào hàng cạnh tranh mua vật tư y tế – BV Tim Mạch tỉnh An Giang

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án :

Bên mời thầu: Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang.

Tên gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao chuyên dùng trong can thiệp tim mạch.

Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí của đơn vị.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

Phương thức đấu thầu: Chào hàng 01 túi hồ sơ.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ  

Bên mời thầu: Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang.

Tên gói thầu: Mua vật tư y tế tiêu hao chuyên dùng trong can thiệp tim mạch.

Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí của đơn vị.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

Phương thức đấu thầu: Chào hàng 01 túi hồ sơ.

Phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 8 giờ ngày 14/5/2013 đến trước 14 giờ ngày 24/5/2013.

Nhận hồ sơ yêu cầu: Trước 14 giờ ngày 24/5/2013.

Đóng hồ sơ yêu cầu chào hàng: Vào lúc 14 giờ ngày 24/5/2013.

Mở hồ sơ yêu cầu chào hàng: Vào lúc 14 giờ ngày 24/5/2013.

Xét và trình duyệt kết quả chào hàng: Trước ngày 14/6/2013.

 Địa điểm liên lạc phát hành hồ sơ chào hành cạnh tranh: Phòng TC-KT Bệnh viện Tim mạch An Giang.

Điện thoại:076.3852506     Fax: 076.3852356