Phiếu đăng ký công bố danh mục dự án khu chợ Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan đăng ký công bố danh mục dự án: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

  – Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

– Điện thoại: 0733.831277 / Fax: 0733.933485

– E-mail: quocthanhktht@yahoo.com.vn.

B. Nội dung công bố danh mục dự án:

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

 

STT Tên dựán Tổngmức

đầu tư

dự án

Thờigian

thực

hiện

dự án

Tên vàđịa

điểm

khu

đất

Diệntích

đất sử

dụng

Hiệntrạng

đất

Quyhoạch

xây

dựng

chi tiết

Phươngán tổng

thể về bồi

thường,

hỗ trợ và

tái định

Thôngtin liên

lạc với

bên mời

thầu

1 KhuChợ

Bình

Đức-

Châu

Thành

Dựkiến:

20-21

tỷ

đồng

01năm ấp chợ,xã Bình

Đức,

huyện

Châu

Thành-

tỉnh

Tiền

Giang

 

9.372,5m­2 Đấtdo

Nhà

nước

quản

lý+

bồi

thường

của

dân

Dự án có diện tích dưới 5ha nên được triển khai ngay DAĐT

Đất do nhà nước quản lý nên không bồi thường về đất. Chi phí bồi thường tài sản trên đất và hỗ trợ khác dự kiến: 4,80 tỷ đồng

PhòngKinh tế

và Hạ

tầng

huyện

Châu

Thành,

Tỉnh

Tiền

Giang

ĐT

(073)

3831277

Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham dự: từ ngày 10 tháng 5 năm 2013 đến ngày 10 tháng 6 năm 2013 (trong giờ hành chính).