Thông báo mời thầu Dự án khu tái định cư thôn Pà Căng, Quảng Nam

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang.

– Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

– Điện thoại: 0510.3840066                   – Fax: 0510.3840066

– Email: tanduyxuyen@gmail.com

2. Tên dự án: Khu tái định cư thôn Pà Căng, xã Cà Dy; Hạng mục: San nền và đường giao thông.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp Khu tái định cư thôn Pà Căng, xã Cà Dy; Hạng mục: San nền và đường giao thông.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔNG  PÀ CĂNG 

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp Khu tái định cư thôn Pà Căng, xã Cà Dy; Hạng mục: San nền và đường giao thông.

– Tên dự án: Khu tái định cư thôn Pà Căng, xã Cà Dy; Hạng mục: San nền và đường giao thông.

– Nguồn vốn: Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (Nghị quyết 39/TW).

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2013 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. – Điện thoại: 0510.3840066 – Fax: 0510.3840066

– Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang. Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2013.

– Bảo đảm dự thầu: 71.300.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi mốt triệu ba trăm ngàn đồng chẵn), đồng tiền sử dụng là đồng Việt Nam, hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 05 năm 2013, tại Trụ sở Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang. Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.