Mời thầu dự án : Thi công xây lắp toàn bộ công trình và thiết bị PCCC – THPT Chuyên Quảng Bình

 A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trường THPT Chuyên Quảng Bình.

– Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Điện thoại/Fax: 0523 824879                       Fax: 0523 825247

2. Tên dự án: Trường THPT Chuyên Quảng Bình

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:  X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:  Trường THPT Chuyên Quảng Bình.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 1 “Thi công xây lắp toàn bộ công trình và thiết bị PCCC”

B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUẢNG BÌNH

– Tên Bên mời thầu: Trường THPT Chuyên Quảng Bình

– Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “Thi công xây lắp toàn bộ công trình và thiết bị PCCC”

– Tên dự án: Trường THPT Chuyên Quảng Bình.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn ODA từ chương trình chính sách thuộc chương trình phát triển giáo dục Trung học.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước không tiến hành sơ tuyển.

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 20 tháng 5 năm 2013 đến trước 08 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Trường THPT Chuyên Quảng Bình

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Trường THPT Chuyên Quảng Bình. Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2013

– Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 80.000.000 VNĐ

+ Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn.

+ Hình thức bảo đảm: Tiền mặt, ký quỷ hoặc bảo lãnh của Ngân hàng.

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 5 năm 2013, ngay sau thời điểm đóng thầu tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Quảng Bình, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trường THPT Chuyên Quảng Bình kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.