Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư XDCB huyện TuMơRông – tỉnh Kon Tum

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

   1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

– Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

– Điện thoại/Fax: 060.3934078; E-mail: Bqlxdcbtmr@yahoo.com

2. Tên dự án: Đường Tu Mơ Rông – Ngọc Yêu.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 27/5/2013, do Ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký phê duyệt.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

31.195.613

Chỉ định thầu

Theo quy định

Theo thời gian  triển khai gói thầu xây lắp

Theo tỷ lệ %

45 ngày

2

Chi phí giám sát thi công

613.656.170

Chỉ định thầu

Theo quy định

Theo thời gian  triển khai gói thầu xây lắp

Theo tỷ lệ %

Theo thời gian  thi công gói thầu xây lắp

3

Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

214.779.659

Chỉ định thầu

Theo quy định

Theo thời gian  triển khai gói thầu xây lắp

Theo tỷ lệ %

Theo thời gian  thi công gói thầu xây lắp

4

Chi phí bảo hiểm công trình

179.481.610

Chỉ định thầu

Theo quy định

Theo thời gian  triển khai gói thầu xây lắp

Theo tỷ lệ %

Theo thời gian  thi công gói thầu xây lắp công thêm 12 tháng bảo hành

5

Chi phí tư vấn kiểm toán công trình

285.965.599

Chỉ định thầu

Theo quy định

Hoàn thành công trình

Theo tỷ lệ %

60 ngày

6

Gói thầu xây lắp số 04 (Lý trình: Km -Km12+154,01

   42.733.716.563

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Năm 2013 trở đi

Trọn gói

18 tháng

Tổng cộng

44.058.795.214